ΜΑΪΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

5. Κυριακή Β΄ του Θωμά
Ιωάν. κ΄, 19-31

12. Κυριακή Γ΄ των Μυροφόρων
Μάρκου ιε΄, 43-47, ιστ΄, 1-8

21. Κυριακή των Βαίων
Ιωάν. ιβ΄, 1-18

26. Κυριακή Ε΄ της Σαμαρείτιδος
Ιωάν. δ΄, 5-42

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5. Κυριακή Β΄ του Θωμά
Πράξεων ε΄, 12-20

12. Κυριακή Γ΄ των Μυροφόρων
Πράξεων στ΄, 1-7

21. Κυριακή Δ΄ του Παραλύτου
Πράξεων θ΄, 32-42

26. Κυριακή Ε´ Της Σαμαρείτιδος
Πράξεων ια´, 19-30

ΗΧΟΣ

5.

12. β´

21. γ’

26. δ’

ΕΩΘΙΝΟΝ

5. Α’

12. Δ’

21. Ε’

26. Ζ’