ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Για την έκδοση εκκλησιαστικού Διαζυγίου απαιτούνται:

  • Το πολιτικό Διαζύγιο.
  • Το Πιστοποιητικό του εκκλησιαστικού Γάμου.
  • Υποβολή αιτήσεως εκδόσεως εκκλησιαστικού Διαζυγίου προς τον Μητροπολίτη.
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Γάμου (αφορά μόνον σε Έλληνες πολίτες).
  • Δικαστική απόφαση ελληνικού Δικαστηρίου, αναγνωρίζουσα και στην Ελλάδα το δεδικασμένο της αποφάσεως του ελβετικού Δικαστηρίου, με την οποία ελύθη ο Γάμος (αφορά μόνον σε Έλληνες πολίτες).