ΠΑΣΧΑ 21ου ΑΙΩΝΑ

2001 Ἀπριλίου 15*
2002 Μαΐου 5
2003 Ἀπριλίου 27
2004 Ἀπριλίου 11*
2005 Μαΐου 1
2006 Ἀπριλίου 23
2007 Ἀπριλίου 8*
2008 Ἀπριλίου 27
2009 Ἀπριλίου 19
2010 Ἀπριλίου 4*
2011 Ἀπριλίου 24*
2012 Ἀπριλίου 15
2013 Μαΐου 5
2014 Ἀπριλίου 20*
2015 Ἀπριλίου 12
2016 Μαΐου 1
2017 Ἀπριλίου 16*
2018 Ἀπριλίου 8
2019 Ἀπριλίου 28
2020 Ἀπριλίου 19
2021 Μαΐου 2
2022 Ἀπριλίου 24
2023 Ἀπριλίου 16
2024 Μαΐου 5
2025 Ἀπριλίου 20*
2026 Ἀπριλίου 12
2027 Μαΐου 2
2028 Ἀπριλίου 16
2029 Ἀπριλίου 8
2030 Ἀπριλίου 28
2031 Ἀπριλίου 13*
2032 Μαΐου 2
2033 Ἀπριλίου 24

2034 Ἀπριλίου 9*
2035 Ἀπριλίου 29
2036 Ἀπριλίου 20
2037 Ἀπριλίου 5*
2038 Ἀπριλίου 25*
2039 Ἀπριλίου 17
2040 Μαΐου 6
2041 Ἀπριλίου 21*
2042Ἀπριλίου 13
2043 Μαΐου 3
2044 Ἀπριλίου 24
2045 Ἀπριλίου 9*
2046 Ἀπριλίου 29
2047 Ἀπριλίου21
2048 Ἀπριλίου 5*
2049 Ἀπριλίου 25
2050 Ἀπριλίου 17
2051 Μαΐου 7
2052 Ἀπριλίου 21*
2053 Ἀπριλίου 13
2054 Μαΐου 3
2055 Ἀπριλίου 18*
2056 Ἀπριλίου 9
2057 Ἀπριλίου29
2058 Ἀπριλίου 14*
2059 Μαΐου 4
2060 Ἀπριλίου 25
2061 Ἀπριλίου 10*
2062 Ἀπριλίου 30
2063 Ἀπριλίου22
2064 Ἀπριλίου13
2065 Ἀπριλίου 26
2066 Ἀπριλίου18

2067 Ἀπριλίου 10
2068 Ἀπριλίου 29
2069 Ἀπριλίου 14*
2070 Μαΐου 4
2071 Ἀπριλίου 19*
2072 Ἀπριλίου 10*
2073 Ἀπριλίου 30
2074 Ἀπριλίου 22
2075 Ἀπριλίου 7*
2076 Ἀπριλίου 26
2077 Ἀπριλίου 18
2078 Μαΐου 8
2079 Ἀπριλίου 23*
2080 Ἀπριλίου 14
2081 Μαΐου 4
2082 Ἀπριλίου 19*
2083 Ἀπριλίου 11
2084 Ἀπριλίου 30
2085 Ἀπριλίου15*
2086 Ἀπριλίου 7
2087 Ἀπριλίου 27
2088 Ἀπριλίου 18
2089 Μαΐου 1
2090 Ἀπριλίου 23
2091 Ἀπριλίου 8*
2092 Ἀπριλίου 27
2093 Ἀπριλίου 19
2094 Ἀπριλίου 11
2095 Ἀπριλίου 24*
2096 Ἀπριλίου 15*
2097 Μαΐου 5
2098 Ἀπριλίου 27
2099 Ἀπριλίου12*
2100 Μαΐου 1

Σημείωσις: Ο αστερίσκος (*) δηλοί τα έτη κατά τα οποία το Πάσχα των Ορθοδόξων συμπίπτει με το Πάσχα των Δυτικών. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ κατά τον 21ο αιώνα το Πάσχα των Ορθοδόξων θα συνεορτασθή με το Πάσχα των Δυτικών 31 φορές, μετά το έτος 2099 ο επόμενος συνεορτασμός θα συμβή το έτος 2900, δηλαδή μετά από 801 έτη!