ΚΥΠΡΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (ΓΕΝΕΥΗ)

Ταχ. Διεύθυνσις: Rue Grand-Pré 66, CH – 1202 Genève.
Τηλ.: 022 566 54 10. Fax: 022 791 00 84.
E-mail: cyprus@cyprusmission.ch
Μόνιμος Αντιπρόσωπος: Α.Ε. ο Πρέσβυς κ. Γεώργιος Κασουλίδης

ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ

Ταχ. Διεύθυνσις: Schanzengraben 27, CH-8002 Zurich
Τηλ.: 044 5152510, 079 6815304. Fax: 044 5152514.
Εmail: info@cyconsul.ch
Γενικός Πρόξενος: κ. Γεώργιος Παπαντωνίου

ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

Ταχ. Διεύθυνσις: Goetz-Monin 17, 1205 Genève
Τηλ.: 022 3297840, 022 3297822. Fax: 022 3297958. e-mail:frangosantoine@bluewin.ch
Γενικός Πρόξενος: κ. Αντώνιος Φράγκος