ΚΥΠΡΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (ΓΕΝΕΥΗ)

Ταχ. Διεύθυνση: Rue Grand-Pré 66, CH – 1202 Genève.
Τηλ.: 022 566 54 10. Fax: 022 791 00 84.
E-mail: (cyprus@cyprusmission.ch) pm.geneva@mfa.gov.cy
Μόνιμος Αντιπρόσωπος: Α.Ε. η Πρέσβυς κα. Ολυμπία Νεοκλέους

ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Goetz-Monin 17, 1205 Genève
Τηλ.: 022 3297840, 022 3297822. Fax: 022 3297958. e-mail:frangosantoine@bluewin.ch
Γενικός Πρόξενος: κ. Αντώνιος Φράγκος