ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ποιμαντικό καί Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυµα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίµου.

Το Ποιμαντικό καί Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου

ἀναγράφεται στόν κατάλογο τῶν Νομικῶν Προσώπων κοινῆς ὠφελείας τοῦ Καντονίου τῆς Γενεύης.

Ἡ νέα νομοθεσία ἐπιτρέπει στούς δωρητές, οἱ ὁποῖοι διαμένουν στό Καντόνιο τῆς Γενεύης, νά τύχουν ἐκπτώσεως στήν φορολογία τους γιά τίς πρός τό Ἵδρυμα δωρεές τους ἕως 5% τοῦ εἰσοδήματός τους (10% ὅσον ἀφορᾶ στόν ὁμοσπονδιακό φόρο), προκειμένου περί φυσικῶν προσώπων. Οἱ ἑταιρεῖες τυγχάνουν ἐκπτώσεως ἕως ὕψους 10% ἐπί τῶν καθαρῶν κερδῶν τους. Τό Ἵδρυμα χορηγεῖ βεβαίωση γιά τήν Ἐφορία. Ἐξ ἄλλου, τό Ἵδρυμα ἀπαλλάσσεται ἀπό τά κληρονομικά δικαιώματα τῶν κληροδοτημάτων.

Ἀνάλογοι νόμοι ἰσχύουν καί στά ἄλλα καντόνια.

Route de Lausanne 282
CH – 1292 Chambésy (Genève)
Tél.: +41.22.758 20 12
E-mail: fpo@fpo.cc
CCP:12-15506-7

Το Διοικητικό συμβούλιο

Δωροθέα Λάτση, Πρόεδρος

Τό Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικῶς πρός ἐξέταση τῶν ὑποβαλομένων αἰτήσεων.

Τό Συμβούλιο ἐξετάζει, κυρίως, τίς προσωπικές αἰτήσεις καί δέν ἐπιχορηγεῖ ἄλλα Ἱδρύματα.

Σέ ὡρισμένες ἰδιαίτερες περιπτώσεις τό Συμβούλιο συνεργάζεται μέ ἄλλους ὀργανισμούς.

Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐργάζονται ἀφιλοκερδῶς.

Ἀπό τήν ἵδρυσή του, τό 1984, τό Ὀρθόδοξο Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα ἐμφανίζει δυναμική καί ἀποτελεσματική δραστηριότητα. Γιά εἴκοσι, σχεδόν χρόνια, στηρίχθηκε στήν ἄοκνη καί φωτισμένη καθοδήγηση τοῦ ῾Ιδρυτοῦ του, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ. Ὁ σημερινός διάδοχός του, Μητροπολίτης Ἑλβετίας Μάξιμος μᾶς παρέχει τήν ὑποστήριξή του καί μᾶς ἐνθαρρύνει νά συνεχίσωμε τό ἔργο μας.

Τό Ἵδρυμα εἶναι ἕνας ὀργανισμός ὀρθοδόξου ἀλληλοβοηθείας, τοῦ ὁποίου ἡ σύνθεση ἀντανακλᾶ τήν ὑπερεθνική ταυτότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας.

Χάρις στίς δραστηριότητές του -τίς ὁποῖες στηρίζουν τόσο οἱ Ὀρθόδοξοι ὅσο καί ὁ λαός καί οἱ Ἀρχές τῆς Ἑλβετίας- τό Ἵδρυμα κατατάσσεται σήμερα μεταξύ τῶν πλέον καταξιωμένων ἀγαθοεργῶν ἐκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν.

Μήνυμα της Προέδρου

Ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσωμε τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι κατά τήν διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν ἐτῶν μᾶς ἐμπιστευθήκατε καί μᾶς ὑποστηρίξατε, ἀνταποκρινόμενοι μέ γενναιοδωρία στίς ἐκκλήσεις μας. Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ ἐμᾶς, θά ἤθελαν νά σᾶς ἐκφράσουν τίς εὐχαριστίες τους, διότι μέ τήν εὐγενική σας χειρονομία μᾶς ἐπιτρέψατε νά δώσωμε ἐλπίδα καί λύσεις σέ σοβαρά προβλήματά τους.

Ἡ ἀλληλεγγύη σας εἶναι πολύτιμη γιά ὅλες αὐτές τίς ὀρθόδοξες οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες, εὑρισκόμενες σέ ἀδιέξοδο, ἐνισχύθηκαν ἠθικῶς καί οἰκονομικῶς ἀπό τό Ἵδρυμά μας.

Γιά νά ἔχωμε τά μέσα προκειμένου νά συνεχίσωμε τό ἔργο μας σήμερα, πρέπει νά διασφαλίσωμε τό αὔριο. Γι’ αὐτό ἐλπίζομε ὅτι ὅλο καί περισσότεροι θά μᾶς βοηθήσουν, ἐνισχύοντας κυρίως τίς χοροεσπερίδες πού ὀργανώνομε κάθε δύο χρόνια καί οἱ ὁποῖες παραμένουν ἡ κυρία πηγή τῶν ἐσόδων μας.

Ὑπάρχομε καί μποροῦμε νά συνεχίσωμε κυρίως χάρις σέ σᾶς.

Δωροθέα Λάτση

Το Ποιμαντικό καί Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ὄντας μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος ὀργανισμός καί περισσότερο γνωστός ὑπό τό ὄνομα Ὀρθόδοξο Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα, συνεργάζεται ἁρμονικῶς μέ τίς διάφορες Ἐνορίες ὡς τό μοναδικό ἐπίσημο κοινωφελές ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, τό ὁποῖο βοηθεῖ τούς ἐγκατεστημένους στήν Ἑλβετία Ὀρθοδόξους, χωρίς διακρίσεις ἐθνικῆς καταγωγῆς.

Σήμερα, μέ τήν πλούσια ἐμπειρία του, εἶναι σέ θέση νά παρεμβαίνη κατά τρόπο προσωπικό καί ὄχι γραφειοκρατικό, ὅπου ἡ ἐπίσημη ἀρωγή ἀπουσιάζει ἤ ἀδυνατεῖ νά συνδράμη. Οἱ κοινωνικές ὑπηρεσίες διαφόρων Καντονίων ἀπευθύνονται ἐνίοτε σέ αὐτό γιά τήν ἀντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων.

Συμβαίνει ἐνίοτε ἡ δράση τοῦ Ἱδρύματος νά ἐκταθῆ καί ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ἑλβετίας.

Προσεκτικό, ἀνοικτό καί χρήσιμο σέ ὅλους, τό Ὀρθόδοξο Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα ἀποτελεῖ σύνδεσμο μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἑλβετίας.

Σκοποί και δραστηριότητες του ιδρύματος

Τό Ὀρθόδοξο Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα ἐνισχύει οἰκονομικῶς καί ἠθικῶς

  • ἀσθενεῖς καί ἀναπήρους
  • ἡλικιωμένους
  • φοιτητές
  • οἰκογένειες
  • ἀνέργους
  • ὅσους εὑρίσκονται σέ ἀνάγκη

Τό Ἵδρυμα ἐνισχύει τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας.

Τό Ἵδρυμα ὀργανώνει ἐπισκέψεις σέ ἀσθενεῖς καί σέ οἰκογένειες μέ προβλήματα.

Τό Ἵδρυμα δέν λαμβάνει κρατική ἐπιχορήγηση. Διασφαλίζει τά ἀπαιτούμενα μέσα γιά τό ἔργο του

  • διενεργώντας ἔρανο κάθε χρόνο σέ ὅλη τήν Ἑλβετία, κατά τήν περίοδο τοῦ Πάσχα καί
  • ὀργανώνοντας κάθε δύο χρόνια χοροεσπερίδα μέ λαχειοφόρο ἀγορά.

Θά πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι τά λειτουργικά ἔξοδα τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἐλάχιστα.