ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

4. Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου
Ματθ. θ΄,27-35

11. Κυριακή Η΄ Ματθαίου
Ματθ.ιδ΄, 14-22

18. Κυριακή Θ΄ Ματθαίου
Ματθ.ιδ΄, 22-34

25. Κυριακή Ι΄ Ματθαίου
Ματθ. ιζ΄, 14-23

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4. Κυριακή Ζ´
Ρωμ. ιε΄, 1-7

11. Κυριακή Η´
Α´ Κορ. α´, 10-17

18. Κυριακή Θ´
Α´ Κορ. γ´, 9-17

25. Κυριακή Ι΄
Α΄ Κορ. δ΄, 9-16

ΗΧΟΣ

4. πλ.β´

11. βαρύς

18. πλ.δ’

25. α´

ΕΩΘΙΝΟΝ

4. Ζ’

11. Η’

18. Θ’

25. Ι’