ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1. Της Ινδίκτου
Λουκά δ´, 16-22

8. Κυριακή προ της Υψώσεως
Ιωάν. γ΄, 13-17

15. Κυριακή μετά την Ύψωσιν
Μαρκ. η΄, 34-θ΄, 1

22. Κυριακή Α΄ Λουκά
Λουκά ε΄, 1-11

29. Κυριακή Β΄ Λουκά
Λουκά στ΄, 31-36

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1. Της Ινδίκτου´
Α΄ Τιμ. β΄, 1-7

8. Κυριακή προ της Υψώσεως
Γαλ. στ΄, 11-18

15. Κυριακή μετά την Ύψωσιν
Γαλ. β΄, 16-20

22. Κυριακή ΙΔ´
Β´ Κορ. α΄, 21-24, β´, 1-4

29. Κυριακή ΙΕ´
Β΄ Κορ. δ´, 6-15

ΗΧΟΣ

1. β’

8. γ´

15. δ΄

22. πλ.α΄

29. πλ.β΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

1. ΙΑ’

8. Ὄρθρου

15. Β’

22. Γ’

29. Δ’