ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

6. Κυριακή Γ΄ Λουκά
Λουκά ζ΄, 11-16

13. Κυριακή Δ΄ Λουκά. Των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικ. Συνόδου Λουκά η΄, 5-15

20. Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ η΄, 27-39

27. Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ η΄, 41-56

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6. Κυριακή ΙΣΤ
Β΄ Κορ. στ´, 1-10

13. Κυριακή Των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικ. Συνόδου Τίτου γ΄, 8-15

 

20. Κυριακή ΙΗ´
Β´ Κορ. θ´, 6-11

27. Κυριακή ΙΘ΄
Β´ Κορ. ια´, 31-33, ιβ´, 1-9

ΗΧΟΣ

6. βαρύς

13. πλ.δ´

 

 

20. α΄

27. β΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

6. Ε’

13. ΣΤ’

 

 

20. Ζ’

27. Η’