ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

6. Κυριακή Γ΄ Λουκά
Λουκά ζ΄, 11-16

13. Κυριακή Δ΄ Λουκά. Των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικ. Συνόδου Λουκά η΄, 5-15

20. Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ η΄, 27-39

27. Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ η΄, 41-56

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6. Κυριακή ΙΣΤ
Β΄ Κορ. στ´, 1-10

13. Κυριακή Των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικ. Συνόδου Τίτου γ΄, 8-15

 

20. Κυριακή ΙΗ´
Β´ Κορ. θ´, 6-11

27. Κυριακή ΙΘ΄
Β´ Κορ. ια´, 31-33, ιβ´, 1-9

ΗΧΟΣ

6. βαρύς

13. πλ.δ´

 

 

20. α΄

27. β΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

6. Ε’

13. ΣΤ’

 

 

20. Ζ’

27. Η’

Τα γραφεία της Ι.Μ.Ελβετίας θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος.

Για έκτακτα θέματα και πληροφορίες θα απευθύνεστε στους Εφημέριους των Ενοριών της Ι.Μ.Ελβετίας.