ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

3. Κυριακή της Απόκρεω
Ματθ. κε΄, 31-46

10. Κυριακή της Τυροφάγου
Ματθ. στ΄, 14-21

17. Κυριακή Α΄ τῶν Νηστειῶν
Ἰωάν. α΄, 44-52

24. Κυριακή Β΄ τῶν Νηστειῶν
Μάρκου β΄, 1-12

31. Κυριακή Γ΄ τῶν Νηστειῶν
Μάρκου η΄, 34-38, θ΄, 1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3. Κυριακή Απόκρεω
Α΄ Κορ. η΄, 8-13, θ΄, 1-2

10. Κυριακή της Τυροφάγου
Ρωμ. ιγ΄, 11-14, ιδ΄, 1-4

17. Κυριακή Α΄ των Νηστειών
Εβρ. ια΄, 24-26, 32-40

24. Κυριακή Β΄ των Νηστειών
Εβρ. α΄, 10-14, β΄, 1-3

31. Κυριακή Γ΄ Νηστειών
Εβρ. δ΄, 14-16, ε΄, 1-6

ΗΧΟΣ

3. βαρύς

10. πλ.δ´

17. α΄

24. β΄

31. γ΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

3. Ζ’

10. Η’

17. Θ’

24. Ι’

31. ΙΑ’