ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

2. Κυριακή ΣΤ΄ του Τυφλού
Ιωάν. θ΄, 1-38

9. Κυριακή Ζ΄ Των Αγίων Πατέρων
της Α΄ Οικ. Συνόδου Ιωάν. ιζ΄, 1-13

 

16. Κυριακή Η΄ της Πεντηκοστής Ιωάν. ζ΄, 37-52, η΄, 12

23. Κυριακή Α΄ Ματθαίου Των Αγίων Πάντων
Ματθ. ι΄, 32-33, 37-38, ιθ΄, 27-30

30. Των αγίων ΙΒ´ Αποστόλων
Ματθ.θ΄, 36, ι´ 1-8

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. Κυριακή ΣΤ΄ του Τυφλού
Πράξεων ιστ´, 16-34

9. Κυριακή Ζ΄ Των Αγίων Πατέρων
της Α΄ Οικ. Συνόδου Πράξεων κ΄, 16-18, 28-36

16. Κυριακή Α΄
Εβρ. ια΄, 33-40, ιβ΄, 1-2

23. Κυριακή Ε´
Της Σαμαρείτιδος
Πράξεων ια´, 19-30

30. Των αγίων ΙΒ´ Αποστόλων
Α´ Κορ. δ΄, 9-16

ΗΧΟΣ

2. πλ.α´

9. πλ.β´

 

 

16.

23. πλ.δ´

 

 

30. α´

ΕΩΘΙΝΟΝ

2. Η’

9. Ι’

 

 

16. Ὄρθρου

23. Α’

 

 

30. Β’