ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

2. Κυριακή ΣΤ΄ του Τυφλού
Ιωάν. θ΄, 1-38

9. Κυριακή Ζ΄ Των Αγίων Πατέρων
της Α΄ Οικ. Συνόδου Ιωάν. ιζ΄, 1-13

 

16. Κυριακή Η΄ της Πεντηκοστής Ιωάν. ζ΄, 37-52, η΄, 12

23. Κυριακή Α΄ Ματθαίου Των Αγίων Πάντων
Ματθ. ι΄, 32-33, 37-38, ιθ΄, 27-30

30. Των αγίων ΙΒ´ Αποστόλων
Ματθ.θ΄, 36, ι´ 1-8

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. Κυριακή ΣΤ΄ του Τυφλού
Πράξεων ιστ´, 16-34

9. Κυριακή Ζ΄ Των Αγίων Πατέρων
της Α΄ Οικ. Συνόδου Πράξεων κ΄, 16-18, 28-36

16. Κυριακή Α΄
Εβρ. ια΄, 33-40, ιβ΄, 1-2

23. Κυριακή Ε´
Της Σαμαρείτιδος
Πράξεων ια´, 19-30

30. Των αγίων ΙΒ´ Αποστόλων
Α´ Κορ. δ΄, 9-16

ΗΧΟΣ

2. πλ.α´

9. πλ.β´

 

 

16.

23. πλ.δ´

 

 

30. α´

ΕΩΘΙΝΟΝ

2. Η’

9. Ι’

 

 

16. Ὄρθρου

23. Α’

 

 

30. Β’

Τα γραφεία της Ι.Μ.Ελβετίας θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος.

Για έκτακτα θέματα και πληροφορίες θα απευθύνεστε στους Εφημέριους των Ενοριών της Ι.Μ.Ελβετίας.