ΙΟΥΛΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

7. Κυριακή Γ΄ Ματθαίου
Ματθ.στ΄,22-33

14. Κυριακή Των Αγίων Πατέρων
της Δ΄ Οικ. Συνόδου Ματθ. ε΄, 14-19

21. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου
Ματθ.η΄,28-34, θ´, 1

28. Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου
Ματθ. θ΄,1-8

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

7. Της Αγίας Κυριακής
Γαλ. γ´, 23-29, δ´, 1-5

14. Κυριακή Των Αγίων Πατέρων
της Δ΄ Οικ. Συνόδου Τίτου γ΄, 8-15

21. Κυριακή Ε´
Ρωμ. ι´, 1-10

28. Κυριακή ΣΤ΄
Ρωμ. ιβ΄, 6-14

ΗΧΟΣ

7. β´

14. γ´

 

21. δ’

28. πλ.α´

ΕΩΘΙΝΟΝ

7. Γ’

14. Δ’

 

21. Ε’

28. ΣΤ’