ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

6. Των Αγίων Θεοφανείων
Ματθ.γ´, 13-17

13. Κυριακή μετά τα Φώτα
Ματθ. δ΄, 12-17

20. Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά
Λουκά ιζ΄,12-19

27. Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ ιθ΄,1-10

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6. Των Αγίων Θεοφανείων
Τίτον β´, 11-14, γ´, 4-7

13. Κυριακή μετά τα Φώτα
Εφεσ. δ´, 7-13

20. Του Αγίου Ευθυμίου
Κορ. Β´ δ´, 6-15

27. Του Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου Εβρ. ζ´, 26-28

ΗΧΟΣ

6.

13. πλ. δ´

20. α´

27. β΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

6. Ὄρθρου

13. ΙΑ΄

20. Α΄

27. Β΄