ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 2020

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμου

Τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητά,

Κατά τήν περίοδο αὐτή τῆς πανδημίας θεώρησα ἰδιαίτερα σημαντικό νά σᾶς ἀπευθύνω τό παρόν μήνυμα μέ τήν εὐκαιρία τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Βεβαίως, ὁ ἰός εἶναι ἀκόμη ἐδῶ μέ τίς ὀδυνηρές ἐπιπτώσεις του. Δέν πρέπει ὅμως νά χάνωμε τήν ἐλπίδα μας, διότι τό φῶς τοῦ ἀστέρος μᾶς ὁδηγεῖ στήν Βηθλεέμ, μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀνακαλύψωμε τό Θεῖο Βρέφος μέσα στήν Φάτνη, τόν Ἐμμανουήλ, τόν μεθ᾽ ἡμῶν Θεό. Ἡ ἔλευση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ἐρχομός τῆς σωτηρίας· ὁ ἐρχομός τῆς λυτρώσεως.

Τό μήνυμα αὐτό μοῦ ἐπιτρέπει νά ἀναλογισθῶ τά γεγονότα, τά ὁποῖα βιώσαμε ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020. Κατά τήν χρονιά αὐτή, στήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὑποχρεωθήκαμε μέ ἀποφάσεις κρατικῶν Ἀρχῶν νά κλείσωμε τούς Ναούς μας ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐξετίμησα τήν ἀφοσίωση τοῦ ἱεροῦ κλήρου μας, ὁ ὁποῖος δέν ἐφείσθη κόπων, προκειμένου οἱ πιστοί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑγιεῖς ἤ ἀσθενεῖς, νά ἐνισχυθοῦν στήν πίστη τους καί νά βροῦν τήν δύναμη νά ἀντιμετωπίσουν τίς δοκιμασίες τῆς στιγμῆς. Τούς εὐχαριστῶ ἀπό βάθους καρδίας.

Ἀναμφιβόλως, δέν ἔχομε ἀκόμη ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ταλαιπωρία καί αἰσθανόμεθα ἀνθρωπίνως ἀνίσχυροι, ἀλλά ἀνθρώπινη ἀδυναμία δέν μπορεῖ νά σταθῆ ἐμπόδιο στήν πορεία μας πρός τόν Θεό τοῦ ἐλέους καί τῶν οἰκτιρμῶν. Ἄς ἀφήσωμε, λοιπόν, τούς φόβους μας καί ἄς ἐναποθέσωμε τήν ἐλπίδα μας στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐγεννήθη σέ μία φάτνη, ἐθυσιάσθη ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν τήν τρίτη ἡμέρα.

«Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί· ὅτι δεδόξασται».

Ἡ ᾠδή αὐτή τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων μᾶς ὑπενθυμίζει τήν δύναμη τοῦ γεγονότος, τό ὁποῖο ἑορτάζομε τήν ἡμέρα αὐτή, ἤτοι τήν ἔλευση μέσα στήν ἱστορία καί τόν χρόνο τοῦ Ἀχώρητου, Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος δέν περιορίζεται οὔτε ἀπό τόν χῶρο οὔτε ἀπό τόν χρόνο.

Μέ τήν γέννησή του στήν Βηθλέεμ, ὁ ὑπάρχων πρό πάντων τῶν αἰώνων μετά τοῦ Πατρός, ἐδώρησε τήν εἰρήνη σέ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς. Τήν ἡμέρα αὐτή γεννᾶται ἡ εἰρήνη μας, δηλαδή, ὁ Χριστός. Ἄς ἀναζητήσωμε, λοιπόν, τήν εἰρήνη, ἄς γίνωμε ἐργάτες εἰρήνης. Ἄς εἴμεθα φορεῖς ἐλπίδος, κάνοντας φανερή καί συγκεκριμένη τήν χαρά, τήν ὁποία ὁ Θεός Λόγος κομίζει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, σᾶς εὔχομαι καλά καί λαμπρά Χριστούγεννα. Εἴθε ὁ πανάγαθος Θεός νά σᾶς εὐλογῆ καί νά σᾶς προστατεύη.

Χριστούγεννα, 2020

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Ἑλβετίας Μάξιμος

Δείτε το ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 2020 στα Γερμανικά και στα Γαλλικά

Τα γραφεία της Ι.Μ.Ελβετίας θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος.

Για έκτακτα θέματα και πληροφορίες θα απευθύνεστε στους Εφημέριους των Ενοριών της Ι.Μ.Ελβετίας.